خجسته میلاد نهمین نور خدای سرمد ، پرچمدار هدایت،
دریای جود و کرامت ، کوکب فروزان آسمان امامت و ولایت
حضرت محمدتقی ،جواد الائمه بر دوستدارن و شیفتگان
خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام مبارک