بنام خدا
میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی مبارک
عیدتان مبارک . نوای دل
عیدتان مبارک . نوای دل میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی مبارک . نوای دلعیدتان مبارک . نوای دل
عیدتان مبارک . نوای دل

سبزتر از آسمان

می برد دل را نسیم تربتت سوی بهشت

می نشاند چشم هایم را فرا روی بهشت

ای کریم بن کریم ، فرزند بانوی بهشت

خویش را حس می کند در باغ دلجوی بهشت

نیستم یک لحظه حتّی در تکاپوی بهشت

هر که آمد سوی تو گردید رهپوی بهشت

می زند جان و دل من خیمه در کوی بهشت

"یاسر"این آهی که دارم در هیاهوی بهشت

ای شمیم نام تو خوشتر ز گلبوی بهشت

بر ضریحت تا که می افتد نگاه عاشقم

نور تو از آفتاب سبط اکبر مجتباست

تا دلم در آستانت بال و پر وا کرده است

در حریم اطهرت چون یافتم فیض حضور

زائر قبر شریفت زائر کرب و بلاست

هر زمان در بارگاهت می رسانم خویش را

می نشیند سبز تر از آسمان بر روی لب


محمود تاری(یاسر)